Actievoorwaarden 'Rode strik wedstrijd' Facebook

Houd je ogen goed open en vind de DHL Express bestelwagen met rode strik! Je wordt misschien de gelukkige winnaar van een Apple Watch.

ARTIKEL 1

De naamloze vennootschap DHL International N.V. met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Woluwelaan 151, organiseert een speciale ‘DHL bestelwagen met rode strik’ actie op haar Facebook pagina (/ DHL  Express België / Belgique) die ontwikkeld werd voor deze actie van 5 t.e.m. 23 december 2016 (vóór middernacht).

ARTIKEL  2

 • Deze wedstrijd is open aan elke persoon die woont of op bezoek is in België.
 • Deelname is gratis.
 • Meerdere deelnames per persoon zijn toegelaten.
 • Deelnemen kan enkel op de DHL pagina (/ DHL  Express België / Belgique) die verbonden is aan deze actie. En dit vóór 23 december 2016 middernacht.

ARTIKEL 3

 • Deze wedstrijd is geldig voor alle online antwoorden die wij ontvangen hebben en die beantwoorden aan de onderstaande voorwaarden.
 • Enkel volledige antwoorden zullen in aanmerking komen: de foto van de DHL camionnette met de rode strik op onze Facebook pagina plaatsen, de pagina liken, vermelden waar (gemeente is genoeg), wanneer (dag) en om hoe laat de DHL bestelwagen werd gezien. Daarenboven antwoorden op de schiftingsvraag en de persoonlijke gegevens van de deelnemer via privé bericht doorgeven zodat DHL Express de winnaar kan contacteren.
 • Medewerkers van de groep Deutsche Post DHL, DHL Express en andere bedrijven die bij de totstandkoming van de actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

ARTIKEL  4

 • De prijzen van de actie zijn 3 Apple Watches (1 Apple Watch per week).
 • De bepaling van de winnaar zal vóór 31 december 2016 plaatsvinden.
 • Nadat DHL Express elke week de winnaar bekend heeft gemaakt, contacteert DHL Express hem ook via privé bericht en moet de winnaar zijn Apple Watch zelf komen halen in de DHL Express pop-up store (Rollebeekstraat 17 - 1000 Brussel) vóór 14 januari 2017.  

ARTIKEL  5

 • Indien er meerdere correcte antwoorden zijn op de schiftingsvraag, zal de datum en het uur van de binnenkomende antwoorden doorslaggevend zijn om de winnaars de identificeren.
 • DHL International N.V. en al wie bij de actie betrokken is, kan niet worden aansprakelijk gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten of enigerlei schade, van welke aard of door welke oorzaak dan ook, die verband houden met deelname aan de actie, de prijstoekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of hun gemachtigden. Alleen de deelname van personen die voldoet aan alle vermelde bepalingen, wordt in aanmerking genomen.

ARTIKEL  6

 • Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moeten de deelnemers beantwoorden aan de bovenstaande voorwaarden en correct geantwoord hebben op de vraag van de wedstrijd en op de schiftingsvraag of het dichtstbijzijnde antwoord bieden. In geval van ex æquo zullen de winnaars worden bepaald op basis van de datum en het uur waarop ze hun online deelnameformulier hebben teruggestuurd.
 • Er wordt geen schriftelijke of telefonische correspondentie over deze actie gevoerd vóór, gedurende en na de actie.
 • DHL houdt zich het recht voor personen uit de wedstrijd uit te sluiten en gerechtelijke stappen te ondernemen als daar een gegronde reden voor is, zoals het schenden van het wedstrijdreglement of poging tot manipulatie.
 • De prijs kan in geen enkel geval overgedragen, omgewisseld of in baar geld uitbetaald worden.
 • Voor zover mogelijk wordt er geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing en eventuele geschillen zullen aan een Duitse rechtbank worden voorgelegd.

ARTIKEL  7

 • De organisatoren behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil daartoe aanleiding geven. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, om redenen buiten hun wil, onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden.
 • De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af voor welk technisch gebrek dan ook, van welke aard dan ook, zoals een gebrekkige overdracht van informatie.
 • Deelnemers kunnen vrij en geheel onder eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL  8

DHL International N.V. behoudt zich het recht voor de prijs aan de winnaar zelf te overhandigen en de naam van de winnaar alsmede foto’s van de prijsoverhandiging te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zoals interne of externe nieuwsbrieven.

ARTIKEL  9

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. Er is geen enkele betwisting mogelijk m.b.t. de formulering van de vragen of de antwoorden erop.

ARTIKEL  10

In geval van betwisting of indien zich niet door het reglement voorziene gevallen voordoen, hebben de organisatoren het recht alle nodige beslissingen te treffen om het goede verloop van deze actie te verzekeren. Hun beslissingen zijn bindend en onherroepelijk.

ARTIKEL  11

Overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de gegevens van de deelnemers opgenomen worden in een database bestemd voor de organisatie van de wedstrijd en de promotie van producten van DHL International N.V., die de verwerking ervan verzorgt. Door het wedstrijdformulier in te vullen en online terug te sturen stemt u in met dit beperkt gebruik van uw gegevens.

Deelnemers hebben recht van inzage en wijziging met betrekking tot hun gegevens en beschikken tevens over de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Om uw gegevens te laten verwijderen, gelieve een e-mail te sturen naar be.expressevents@dhl.com.